PROGRAM EDUKACJI MATEMATYCZNEJ “SPRAWNA GŁÓWKA”

Cele szczegółowe programu wynikające z zadań i obszarów zawartych w podstawie programowej

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i edukacji matematycznej.
 2. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności w toku podejmowanych działań z zakresu edukacji matematycznej.
 3. Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.
 4. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu, w tym znajomość cyfr od 0 do 9 oraz tworzenie z nich liczb od 0 do 10 i więcej,
 5. Stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych oraz budowaniu zainteresowań zagadnieniami z dziedziny matematyki w toku wspólnej i zgodnej zabawy a także w toku współzawodnictwa dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych.
 6. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami i zabawami o charakterze matematycznym, w tym także łagodnego znoszenia porażek.
 7. Stwarzanie sytuacji umożliwiających każdemu dziecku odniesienie sukcesu.
 8. Wspieranie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju ucznia i ukazanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego poprzez poznanie zasad i reguł różnych gier i zabaw.
 9. Motywowanie do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące dziecko pytania, problemy.
 10. Stymulowanie twórczej aktywności matematycznej.

Treści programowe

„Sprawna główka” to program, który opiera się na założeniu nauki przez zabawę i działaniu za pomocą konkretów oraz ćwiczeń praktycznych. Treści programowe opracowano zgodnie ze wskazaniami podstawy programowej – obszar IV, punkty: 12, 13, 14, 15, 16, 17 oraz obszar I punkt 5, II punkt 8, III punkt 5, a także z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników oraz odwołują się do własnych propozycji i zostały ujęte w 11 zagadnieniach:

 1. Orientacja przestrzenna i położenie przedmiotów. Strona lewa i prawa.
 2. Rytmy i rytmiczność.
 3. Kształty i figury geometryczne.
 4. Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych. Rozpoznawanie modeli monet i banknotów o niskich nominałach.
 5. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
 6. Klasyfikowanie, systematyzowanie i zbiory.
 7. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężaru.
 8. Przyswajanie określeń czasu.
 9. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów długości, szerokości i wysokości.
 10. Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.
 11. Zajęcia dodatkowe Klub Sprawnej Główki – rozwijanie zamiłowania światem rozrywek umysłowych.

PROGRAM EDUKACJI ARTYSTYCZNO – JĘZYKOWEJ
W świecie sztuki i języków obcych

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Cele dotyczące wspomagania aktywności artystycznej

 • słuchanie różnego rodzaju muzyki
 • śpiewanie poznanych piosenek
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych
 • swobodne wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych
 • dostrzeganie piękna w otaczającym świecie
 • wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami
 • rozumienie znaczenia literatury w życiu człowieka
 • oglądanie przedstawień teatralnych i filmów dla dzieci połączone z wyrażaniem własnych refleksji
 • czynne uczestniczenie w przygotowanych przedstawieniach teatralnych
 • podejmowanie działalności konstrukcyjnej
 • nabywanie umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń technicznych
 • rozumienie znaczenia techniki w życiu człowieka
 • określanie własnych zainteresowań z określonej dziedziny sztuki
 • rozwijanie talentów artystycznych.

Cele dotyczące wspomagania aktywności językowej

 • słuchowe spostrzeganie różnego rodzaju dźwięków i ich określanie
 • umiejętne rozróżnianie dźwięków mowy ludzkiej
 • prawidłowe artykułowanie głosek
 • posługiwanie się wyrazistą mową
 • swobodne wyrażanie swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w rozmowach z innymi osobami w codziennych sytuacjach
 • stopniowe nabywanie szerszego zasobu słownictwa
 • posługiwanie się poprawną polszczyzną
 • posługiwanie się pozawerbalnymi sposobami komunikacji
 • wykorzystywanie mowy do osiągnięcia coraz większej samodzielności i niezależności
 • zainteresowanie korzystaniem z książek dla dzieci
 • poznawanie literatury dziecięcej
 • wzrokowe spostrzeganie elementów z otoczenia (jako czynnik warunkujący nabycie umiejętności czytania)
 • rozumienie znaczenia symboli graficznych
 • zainteresowanie umiejętnością czytania i pisania
 • rozwijanie umiejętności czytania
 • przygotowanie do nabywania umiejętności pisania
 • przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
 • przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym.

Dla osiągnięcia celów edukacyjnych, wspomagających rozwój artystyczno – językowy, należy wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach

 • 12. I FIZYCZNYM
 • 13. II EMOCJNALNYM
 • 14. III SPOŁWECZNYM
 • 15. IV POZNAWCZYM

PROGRAM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ “PRZYRODNIK – ODKRYWCA”

Treści programowe zawarte w programie zgodne są z nową podstawa programową. Obejmują następujące obszary: emocjonalny, społeczny, poznawczy.

Cele programu

 • Rozbudzenie potrzeby poznawania istoty obserwowanych zjawisk
 • Kształtowanie u dzieci postawy badawczej wobec świata , życia i ludzi
 • Dostarczanie podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach, zjawiskach występujących w najbliższym otoczeniu
 • Dbanie o zdrowie własne i innych , zapewnienie bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z obiektami i zjawiskami przyrodniczymi
 • Umożliwia poznanie związków przyczynowo- skutkowych zachodzących w procesach przyrodniczych
 • Ukształtowanie umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystywania niektórych odpadów
 • Stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka w oparciu o jego zainteresowania i możliwości

Cele szczegółowe

 • Wrażliwość na środowisko przyrodnicze
 • Dążność do kontaktu z nieskażonym środowiskiem przyrodniczym
 • Wyposażenie dzieci w wiedzę z zakresu różnorodnych zjawisk przyrody
 • Umiejętność spostrzegania i oceny piękna obiektów i zjawisk przyrodniczych
 • Umiejętność przekazywania przez dzieci nabytych wiadomości i wyrażania uczuć w różnorodnych formach ekspresji
 • Zdolność oceny niewłaściwego zachowania się wobec przyrody i sposobów reagowania na nie.
 • Właściwe zrozumienie , że przyroda jest dla człowieka użyteczna i należy ją szanować

Formy realizacji

 • Zabawa badawcza
 • Obserwacja
 • Wycieczka, spacer

Metody realizacji

 • Aktywne – samodzielne doświadczanie dzieci; zadania stawiane do wykonania;
 • Oglądowe- pokaz i obserwacja
 • Słowne- opis, rozmowa, opowiadanie

Ewaluacja osiągnięć dzieci

 • Ma potrzebę poznawania i zdobywania nowych informacji
 • Potrafi zadawać pytania dotyczące niezrozumiałych , nowych treści
 • Poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska
 • Zna różne metody obserwacji rzeczywistości
 • Gromadzi słownictwo wiążące się z określoną tematyką , rozszerza swój zasób słownictwa
 • Rozpoznaje zjawiska akustyczne
 • Dba o przyrodę- segregacja odpadów
 • Świadomie korzysta z dobroci przyrody

Zabawy badawcze

Ze względu na charakter działań proponuje ich przeprowadzanie w formie kółka zainteresowań dla chętnych dzieci we wszystkich grupach wiekowych. Prowadzenie zabaw może odbywać się dwa razy w miesiącu.

PROGRAM Z ZAKRESU EDUKACJI PLASTYCZNO – MANUALNEJ

Twórczość plastyczna, to jedna z ważniejszych form działalności dziecka. Jest próbą wychowania dziecka twórczego, obdarzonego wyobraźnią i inwencją, dostrzegającego piękno otaczającego je świata. Przez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy dziecko, jego emocje, rozwój intelektualny i zainteresowania. Ważne jest, aby zapewnić dziecku możliwość swobodnej i twórczej wypowiedzi oraz dużo swobody w rozwiązywaniu problemów, na które dziecko może natrafić. Taka swoboda działania, sprzyja aktywizowaniu myślenia , przyczynia się do rozwoju samodzielności i pomysłowości dziecka.

Cele programu

 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszenie poziomu integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 • Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody i techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

Zadania programu

 • obcowanie ze sztuką, przez oglądanie albumów reprodukcji oraz rzeźbę i sztukę ludową,
 • poznawanie zwyczajów ludowych i obrzędów kultywowanych w lokalnym środowisku – uczestniczenie w wybranych obrzędach,
 • gromadzenie i poszerzanie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych,
 • zachęcenie do eksperymentowania w zakresie łączenia technik i materiałów,
 • wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej,
 • przełamywanie niechęci do podejmowania zadań plastycznych,
 • rozbudzanie wiary we własne możliwości twórcze i wyzwalanie radości z efektów własnej twórczości plastycznej.
 • wyrabianie umiejętności szybkiego rozpoznawania obrazów wzrokowych,
 • ćwiczenie pamięci wzrokowej, oraz orientacji w kierunkach (lewa – prawa, góra – dół),
 • angażowanie mięśni palców dłoni, stawu nadgarstka oraz zwalnianie napięcia mięśniowego i nacisku narzędzia pisarskiego,
 • usprawnianie palców oraz koordynację ruchów ręki ze wzrokiem, wyrabianie precyzji ruchów,
 • nazywanie barw i ich mieszanie,
 • tworzenie różnych kompozycji plastycznych,
 • uczestniczenie w warsztatach plastycznych, wystawach i spotkaniach z twórcami sztuki,
 • odtwarzanie z pamięci obrazów, układanie według wzoru lub bez kierowania się wzorem,
 • ćwiczenia i zabawy ułatwiające orientację w przestrzeni,
 • różnicowanie sygnałów słuchowych i wzrokowych,
 • ćwiczenia usprawniające ruch chwytny palców,
 • kształtowanie umiejętności kreślenia i odwzorowywania prostych znaków graficznych i litero podobnych,
 • ilustrowanie ruchami obu rąk i ruchami palców tekstów prostych wierszyków.

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA “POD WIERZBAMI”
Zadania do realizacji, założenia programu

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

 • samoobsługa i czynności higieniczne,
 • zabawy samorzutne,
 • zajęcia i zabawy zorganizowane,
 • spożywane posiłków,
 • spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu.

Cele główne

 • Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne
 • Wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo

Cele szczegółowe

1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych:

 • poznawanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych na rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • wdrażanie nawyków higienicznych, kulturalnych,
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami zdrowego żywienia
 • usamodzielnianie dziecka,
 • eliminowanie zachowań agresywnych,
 • przestrzeganie kompromisu w zabawie,
 • przestrzeganie zasad savoir-vivre’u

2. Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w grupie:

 • budowanie systemu wartości,
 • Wskazywanie dzieciom tego co dobre i złe
 • kształtowanie odporności emocjonalnych
 • rozpoznawanie i nazywane uczuć, emocji
 • radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach
 • radzenie sobie ze stresem i porażkami
 • podejmowanie prób kontrolowania swojego zachowania
 • nabywanie nawyków poprawnego stosowania zwrotów grzecznościowych
 • przestrzeganie umów i zasad
 • kształtowanie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej, zgodnej zabawie
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy

3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć zorganizowanych:

 • nabywanie zwyczaju reagowania na wezwania i polecenia nauczyciela
 • współdziałanie z rówieśnikami
 • zgodne współdziałanie w zespole i podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji
 • rozumienie konieczności szanowana działalności innych (nie przeszkadzanie innym)
 • uważne słuchanie
 • szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce
 • uznawanie wzajemnych praw do uczestnictwa w zajęciach, rozmowach

4. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania przy stole:

 • przezwyciężania niechęci do nieznanych potraw,
 • zachowanie prawidłowej postawy przy stole,
 • prawidłowe posługiwanie się sztućcami,
 • stosowanie zasady kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków,
 • wdrażanie nawyków spożywania zdrowej żywności
 • wdrażanie umiejętności dostrzegania różnicy między pożywieniem, lekami i trucizną.

5. Przestrzeganie określonych zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu (w sali, w łazience, podczas zajęć itp.)

 • przestrzega zasady dotyczące niebezpiecznych zabaw (zapałkami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami, w niedozwolonych miejscach)
 • przestrzega zakazu samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci
 • zna zasady zapobiegania chorobom

6. Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym:

 • przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszani się po drogach,
 • nie oddalanie się od grupy, rodziców,
 • reagowanie na sygnał nauczyciela,
 • nauka bezpiecznych relacji w stosunku do nieznanych osób,
 • unikanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu-zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania i urządzeń rekreacyjnych,
 • przestrzeganie zakazu zrywania nieznanych roślin i grzybów
 • właściwe zachowanie podczas korzystania ze środków transportu.

7. Kształtowanie podstawowych umiejętności osobistych i społecznych, dziecko:

 • wdrażania dzieci do zwracania się o pomoc do osób dorosłych w chwilach konfliktowych
 • zapobieganie wypadkom i urazom
 • radzenie sobie ze stresem
 • wzajemna pomoc koleżeńska
 • ochrona dzieci przed niebezpiecznymi osobami dorosłymi