W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci:

 • 3- letnie do grupy pierwszej
 • rodzeństwa , które obecnie uczęszczają do przedszkola ,
 • dzieci obojga rodziców pracujących na pobyt 9-cio godzinny
 • dzieci 5 i 6 letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.
 • dzieci rodziców samotnie wychowujących

Organ prowadzący Przedszkole „Pod wierzbami” może podjąć decyzję o nieprzyjęciu lub skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków w następujących przypadkach:

 • nie złożenie papierowej wersji karty zgłoszenia i karty dodatkowej do przedszkola,
 • pisemnej rezygnacji rodzica z usług przedszkola
 • dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w pierwszym tygodniu września;
 • zalegania z odpłatnością powyżej dwóch okresów płatniczych
 • nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu do przedszkola
 • nieprzestrzegania przez rodziców statutu przedszkola.