Przedszkole Pod Wierzbami o profilu artystyczno - językowym w Śremie

Zasady rekrutacji

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci:
 • 3- letnie do grupy pierwszej
 • rodzeństwa , które obecnie uczęszczają do przedszkola ,
 • dzieci obojga rodziców pracujących na pobyt 9-cio godzinny
 • dzieci 5 i 6 letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.
 • dzieci rodziców samotnie wychowujących
Organ prowadzący Przedszkole „Pod wierzbami” może podjąć decyzję o nieprzyjęciu lub skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków w następujących przypadkach:
 • nie złożenie papierowej wersji karty zgłoszenia i karty dodatkowej do przedszkola,
 • pisemnej rezygnacji rodzica z usług przedszkola
 • dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w pierwszym tygodniu września;
 • zalegania z odpłatnością powyżej dwóch okresów płatniczych
 • nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu do przedszkola
 • nieprzestrzegania przez rodziców statutu przedszkola.
Grunwaldzka 12, 63-100 Śrem
Zadzwoń61 283 62 56