Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

Pomoc prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę na bieżąco w małych grupach lub indywidualnie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczno polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

  • ze specyficznych trudności w uczeniu się
  • z zaburzeń komunikacji językowej
  • z niepowodzeń edukacyjnych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w przedszkolu jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, które organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę
Dla każdego dziecka opracowany jest indywidualny program terapii, realizowany głównie w formie zabawy.

ĆWICZENIA SPRAWNOŚCI MANUALNEJ I KOORDYNACJI WZROKOWO – RUCHOWEJ

Głównym celem ćwiczeń sprawności manualnej jest usprawnianie motoryki rąk, tzn. płynności, elastyczności i precyzji ruchów zwłaszcza mięśni dłoni, palców i nadgarstka, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej niezbędnej przy nauce pisania, kształcenie systematyczności i wytrwałości w pracy ( np. podczas ćwiczeń grafomotorycznych wykonywanych w liniaturze), harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych przy wyrabianiu odpowiedniej gotowości do nauki.

I Ćwiczenia rozmachowe – usprawniają całą rękę

(rozluźniają napięcie mięśni ramienia i przedramienia)

Rysowanie oburącz w powietrzu dużych wzorów np. drzewo, dom, serce, itp.
Rysowanie patykiem na piasku, na dużym papierze, na tablicy: lasek, ślimaków, kół, płotków, fal, kresek, sinusoid, pętelek, ósemek itp.
Pokrywanie dużych płaszczyzn farbami, kredkami, mazakami
Krążenie ramionami (do przodu i do tyłu) Ręce wyciągnięte w bok – na wysokości ramion,
Faliste ruchy ramion – zabawa w naśladowanie ptaków
II Ćwiczenia manualne (usprawniające małe ruchy ręki: dłoni, nadgarstka i palców)

Mocne zaciskanie dłoni (wzmacnia chwyt, poprawia napięcie mięśniowe) .Dociskanie złożonych dłoni do siebie. Wymachy dłoni (pożegnanie, odganianie muchy itp.)
Robienie kul z makulatury, rzucanie kulami do celu
Ściskanie w dłoni kulek z gazet, piłeczek różnej wielkości i twardości, przedmiotów o różnej fakturze i twardości, wyciskanie gąbki w ciepłej wodzie.
Nawijanie włóczki, sznurka na kłębki
Obrysowywanie figur geometrycznych, wypełnianie konturów kreskami: poziomymi, pionowymi, skośnymi
Nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków przez otworki np. w tekturkach,
Wzmacnianie chwytu pisarskiego. Dziecko silnie przyciska do siebie trzy palce (kciuk, wskazujący i środkowy), odlicza do 3 i rozluźnia z szerokim rozpostarciem dłoni.
Spacery palcami po stole –np. wskazujący i serdeczny, kciuk i mały itp.
Naśladowanie gry na pianinie, pisania na maszynie, odtwarzanie rytmu deszczu
Lepienie z plasteliny, modeliny, masy solnej, itp. ( kuleczek, wałeczków liter, cyfr i bardziej złożonych form)
Stemplowanie
Zabawa w pranie, rozwieszanie, strząsanie, rozwieszanie.
Układanie, wyginanie liter, cyfr z drutu, plasteliny,sznurka, drobnych przedmiotów.
Układanki płaskie ( obrazkowe, geometryczne, klockowe) na wzorze, według wzoru i bez wzoru
Montowanie konstrukcji z gotowych elementów
Wycinanie z papieru z uwzględnieniem stopnia trudności ( cięcie po linii prostej, falistej, wycinanie form geometrycznych i konturów rysunków)
Wydzieranki, wycinanki, naklejanki z papieru, materiału, wełny…
III Ćwiczenia graficzne (usprawniające drobne ruchy ręki ułożonej w pozycji jak przy pisaniu)

pogrubianie konturów, czyli wodzenie po wzorze – figury geometryczne, proste szlaczki (wysokość 3-4 cm), kontury obrazków
rysowanie wzorów po śladzie kropkowanym lub kreskowanym
rysowanie za pomocą szablonów figur geometrycznych i nieskomplikowanych przedmiotów, według stopnia trudności: szablony wewnętrzne ( wycięty otwór w tekturce lub tworzywie) i szablony zewnętrzne ( wycięty kształt do obrysowania)
kopiowanie rysunków przez kalkę techniczną, rysowanie na folii lub szkle
zamalowywanie kredkami małych przestrzeni (konturów geometrycznych, konturów stempelków, obrazków z książeczek do malowania)
kreskowanie – wypełnianie konturów kolorem za pomocą równoległych kresek poziomych lub pionowych ( z zachowaniem kierunków: od lewej do prawej, z góry na dół)
rysowanie szlaczków literopodobnych w liniaturze, w zmniejszającym się stopniowo wymiarze aż
do liniatury zeszytu, według stopnia trudności: wodzenie po wzorze, kończenie rozpoczętego wzoru i odwzorowywanie
odtwarzanie układów linearnych z elementów powtarzających się cyklicznie, różniących się kształtem lub kolorem ( np. kwadrat, kółko, trójkąt, białe kółko, czerwone kółko, niebieskie kółko itp.) w liniaturze zgodnie z kierunkiem pisania
rysowanie szlaczków obrazkowych ( układów linearnych) w liniaturze, z godnie z kierunkiem
pisania
rysunki dowolne kredkami świecowymi lub ołówkowymi.
Pisanie po śladzie bez odrywania ręki.
Swobodne bazgranie na dużych arkuszach papieru flamastrami kredkami, itp.
Łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą.
Kończenie zaczętego wzoru (najpierw przez pogrubianie, potem łączenie linii przerywanych, a na końcu samodzielne kończenie płynnym ruchem)
IV Ćwiczenia koordynacji wzrokowo ruchowej i orientacji przestrzennej

Chodzenie po narysowanej linii
Chodzenie po krawężniku
Pokonywanie krótkich dystansów z zamkniętymi oczami
Ruchy naprzemienne np. : dotykanie prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie
Leniwa ósemka” P. Dennisona
Dziecko rysuje po śladzie wolnym, płynnym ruchem ósemkę. Czynność powtarza 5 – 7 razy, każdą ręką (najpierw wiodącą). Na końcu rysuje „ósemkę” dwoma rękami równocześnie.
Zmiana kierunku biegu na sygnał, zgodnie z wydanym poleceniem.
Zwroty w określonym kierunku – w prawo, w lewo, w tył
„Dyktanda” ruchowe np. chodzenie z zamkniętymi oczami zgodnie z poleceniami prowadzącego
rzucanie i łapanie piłki, woreczka, kozłowanie
Przerzucanie piłek, woreczków z ręki prawej do lewej, podrzucanie raz prawą raz lewa ręką
Rzucanie woreczka (piłki) prawą ręką pod lewym kolanem i lewą ręką pod prawym
Rzucanie przedmiotów do celu
Rzucanie na odległość
Toczenie piłki do celu
Zabawy ze skakanką gra w gumę
Pokonywanie toru przeszkód
Jazda na rowerze, hulajnodze, rolkach itp.
USPRAWNIENIE FUNKCJI ANALIZATORA WZROKOWEGO

Usprawnienie percepcji wzrokowej na materiale:

Bezliterowym:

– rozpoznawanie treści obrazków,

– dobieranie par jednakowych obrazków (loteryjki, dobieranki),

– dobieranie części do całego obrazka,

– układanie obrazków z części,

– dobieranie jednakowych form geometrycznych z części.

– rysowanie kompozycji geometrycznych za pomocą szablonów.

– kończenie zaczętych rysunków,

– rysowanie kompozycji geometrycznych według wzoru,

– odwzorowanie graficzne szlaków,

– różnicowanie elementów graficznych i rysunków,

– odtwarzanie kształtów złożonych przez łączenie punktów,

– zamalowywanie specjalnie oznaczonych pól,

– różnicowanie znaków graficznych.

Literowym:

– wyszukiwanie takich samych liter i ich segregowanie,

– lepienie z plasteliny lub układanie liter z drutu.

– utrwalanie kształtu i położenia liter ze szczególnym uwzględnieniem

par liter ..w-m’ .,n-u’ ..b-d’ „b-p”.

– wyszukiwanie takich samych sylab i ich segregowanie,

– wyszukiwanie takich samych wyrazów i ich odpoznawanie w tekście,

– odpoznawanie wyrazów uprzednio eksponowanych,

– loteryjki wyrazowe.

ĆWICZENIA PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

różnicowanie dźwięków:

– wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja;

– różnicowanie i rozpoznawanie głosów przyrody, odgłosów wydawanych przez przedmioty

codziennego użytku i dźwięków wydawanych przez instrumenty perkusyjne;

– rozpoznawanie głosów wydawanych przez zwierzęta, pojazdy,

– rozpoznawanie głosów wydawanych przez przedmioty np. zegar, darcie papieru, kapanie wody z

kranu itp. ( pomoc: zestaw obrazków wraz z kasetą magnetofonową „Słucham i mówię”),

– wskazywanie źródła dźwięku,

– rozpoznawanie melodii znanych piosenek;

– określenie właściwości dźwięków: wysokie-niskie, długie-krótkie, pojedyncze-kilka.

– czas trwania sygnału akustycznego (długo-krótko,)

– ilość nadawanych sygnałów dźwiękowych,

– tempo nadawanego sygnału (szybko-wolno),

– natężenie dźwięku ( głośno – cicho),

– częstotliwość ( wysoko-nisko),

odtwarzanie dźwięków:

– odtwarzanie dźwięków na różnych instrumentach;

– odtwarzanie dźwięków podanych bezpośrednio przez symbolizujące je nazwy: dzyń-puknięcie

pałeczką w dzwonek;

– odtwarzanie rytmu zgodnie z układem przestrzennym;

– zabawy ze śpiewem, klaskaniem.

ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej:

– wyodrębnianie głosek z wyrazów: w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;

– segregowanie obrazków wg głoski pierwszej, ostatniej, itd.;

– tworzenie sylab z określoną samogłoską, np. a-at; próby budowania wyrazów z daną sylabą, np. at-

Beata;

– wymyślanie wyrazów zaczynających się określoną głoską;

– podanie głoski ze względu na jej lokalizację: pierwsza, druga, ostatnia (wyodrębnianie);

– podawanie liczby sylab w wyrazie (analiza);

– śpiewanie piosenek sylabami;

– podawanie sylaby ze względu na jej lokalizację (wyodrębnianie);

– tworzenie wyrazów do podanej sylaby;

– zabawy sylabami: loteryjki sylabowe, domina sylabowe;

– dobieranie par wyrazów, których nazwy się rymują;

– podział wyrazów na sylaby ( wyrazy ze wzrastającą liczbą sylab), np. ul, oko, woda;

– kończenie wyrazów dwusylabowych w oparciu o obrazki, np. bu-ty;

– zabawa w ciąg słów – jedno słowo zaczyna się na ostatnią literę poprzedniego,

– wyszukiwanie w pomieszczeniu, na obrazku wyrazów na określoną głoskę,

– segregowanie obrazków wg określonej głoski w nagłosie lub wygłosie,

– dzielenie zdań na wyrazy, liczenie wyrazów.

– wyszukiwanie przedmiotów, obrazków na daną sylabę,

– łączenie w pary obrazków, których nazwy łączą się zbiegiem głosek, np.: mak-kot,itp., (domino

obrazkowe);,

– rozsypanki wyrazowo – obrazkowe.

Grunwaldzka 12, 63-100 Śrem
Zadzwoń61 283 62 56