Klub sprawnej główki

Zajęcia w każdej grupie wiekowej.

Edukacja matematyczna w naszym przedszkolu polega na umożliwieniu dziecku osiągnięcia odpowiednich kompetencji intelektualnych, przygotowujących do systematycznego przyswajania wiedzy z tego zakresu.

„Sprawna główka” to program, który opiera się na założeniu nauki przez zabawę i działaniu za pomocą konkretów oraz ćwiczeń praktycznych. Treści programowe opracowano zgodnie ze wskazaniami podstawy programowej i zostały ujęte w 11 zagadnieniach:

 1. Orientacja przestrzenna.
 2. Rytmy i rytmiczność.
 3. Kształty i figury – intuicje geometryczne.
 4. Klasyfikowanie, systematyzowanie i zbiory.
 5. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
 6. Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych.
 7. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężaru.
 8. Przyswajanie określeń czasu.
 9. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów długości, szerokości i
 10. Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.
 11. Klub Sprawnej Główki – rozwijanie zamiłowania światem rozrywek umysłowych. wysokości.

KLUB SPRAWNEJ GŁÓWKI

Klub Sprawnej Główki to koło matematyczne rozbudzające zamiłowanie do matematyki oraz propagujące rozwój zainteresowań światem rozrywek umysłowych. Jest organizowane w każdej grupie wiekowej jeden raz w tygodniu i prowadzone przez wychowawcę lub innego wyznaczonego nauczyciela.

CELE PROGRAMU

 1. Założenia programu są skorelowane z celami zawartymi w podstawie programowej, obejmują one:
 2. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i edukacji matematycznej.
 3. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności w toku podejmowanych działań z zakresu edukacji matematycznej.
 4. Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.
 5. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.
 6. Stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku wspólnej i zgodnej zabawy oraz w toku współzawodnictwa dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych.
 7. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami i zabawami o charakterze matematycznym, w tym także łagodnego znoszenia porażek.
 8. Stwarzanie sytuacji umożliwiających każdemu dziecku odniesienie sukcesu.
 9. Wspieranie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju ucznia i ukazanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego poprzez poznanie zasad i reguł różnych gier i zabaw.
Grunwaldzka 12, 63-100 Śrem
Zadzwoń61 283 62 56